גם בפייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב, כבר ביקרתם?

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מפרטת את הכללים וההוראות לעניין איסוף, עיבוד, שימוש ואחסון של המידע המתייחס אליך (להלן: "המידע") על ידי החברה.

יודגש כי המידע שיימסר על ידך אגב השימוש באתר לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים כאמור לעיל, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך כל חובה חוקית למסרם.

שימושך באתר, מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מותנית לכלל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ובכלל זאת לאיסוף, לעיבוד, לשימוש ולאחסון של המידע באופן המתואר במדיניות פרטיות זו. אנא קרא מסמך זה בעיון ובמידה ואינך מסכים באופן מלא לאיסוף ו/או לעיבוד ו/או לשימוש ו/או לאחסון של המידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, הימנע מלעשות שימוש באתר.

1.           הרשמה לאתר

1.1.                              במסגרת השימוש, הרישום או יצירת חשבון באתר אתה עשוי להתבקש למסור מידע אישי, כגון: שם, כתובת, פרטי התקשרות, כתובת מייל. זהו מידע שנמסר ביודעין לחברה והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי נותן את הסכמת המשתמש מצגו לשימוש, שמירה, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע והכל כפי שמפורט בחלק זה של מדיניות פרטיות. 

יצוין, כי כתובת הדוא"ל שמשמשת כשם המשתמש שלך תהיה אמצעי התקשורת העיקרי בינך לבין החברה בכל נושא שהוא. לשם כך, כתובת הדוא"ל צריכה להיות של הגולש ו/או המשתמש.

1.2.                              המשתמש מתחייב לעדכן את אתר החברה בכל שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון עדכני ו/או מספר פלאפון ו/או כל פרט מזהה אחר.

1.3.                              במסגרת יצירת חשבון באתר אתה עשוי להתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית (באשר לשם המשתמש והסיסמה – החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות, ומומלץ כי תשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם). מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי הגולש ו/או המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת סודיות הפרטים שלו. כמו כן, הגולש ו/או המשתמש הינו האחראי הבלעדי לביצוע הפעולות שמתבצעות בחשבון. בנסיבות אלו על הגולש ו/או משתמש לנקוט בכל האמצעים הנדרשים בכדי לשמר את פרטי החשבון בסודיות. לפיכך, ברגע ביצוע פעולה בלתי מורשת בחשבון הגולש ו/או המשתמש, עליו לדווח מידית לחברה בכתובת מייל – [email protected]

בעניין זה יובהר, כי אין באפשרות החברה לוודא את זהות האדם המשתמש בפרטיו של המשתמש. בנסיבות אלו, אין החברה לא תחוב באחריות כלשהי כלפי הגולש ו/או משתמש לשימוש שנעשה בשם המשתמש שלו ללא הרשאתו.

1.4.                              בנוסף למידע אשר נאסף כמתואר לעיל, אתה עשוי לבחור לשתף עמנו מידע נוסף לגביך במסגרת השימוש באתר, ובמידה ובחרת לעשות כן, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך הבלעדית.

1.5.                              המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם אחר ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב שלא ליתן תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר שלך לאדם ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב למלא פרטים ומידע נכונים ומדויקים אודות עצמו.

1.6.                              יודגש, כי המשתמש אחראי באופן אישי ובלבדי על נכונות המידע שהציג וסיפק לחברה.

1.7.                              אין ליצור חשבון עבור אדם ו/או גוף אחר.

1.8.                              לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

 

 

2.           שמירת המידע

2.1.                              אנו נשמור את המידע לטובת השימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו,  לפרק זמן כנדרש לטובת השימושים כאמור.

2.2.                              הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצד המשתמש למסירת הפרטים האישיים. בהזנת הפרטים המשתמש מצהיר כי ידוע והוא מסכים, שהתוכן הנמסר ישמר במאגרי החברה. המשתמש לא יוכל להעלות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

2.3.                              המשתמש זכאי לבקש מהחברה לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר מידע החברה והחברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

3.           השימוש במידע

3.1.                              יובהר, כי לחברה עומדת הזכות לנהוג במאגרי המידע של הגולשים ו/או משתמשים הרשומים שימוש  והכל בהתאם  להוראות מדיניות פרטיות זאת ו/או להוראות הדין.

3.2.                              החברה תהיה רשאית לשמור ולעשות שימוש בפרטים ובמידע שמסר המשתמש במסגרת שימושו באתר ובמידע שייאסף לצרכיה על פי מגבלות הוראות כל דין ולצורך מתן השירותים שהאתר מספק, לרבות:

                                                             א.       לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ולרכוש מוצרים.

                                                             ב.       לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים במוצעים באתר.

                                                              ג.       כדי לנהל ולתפעל את מועדון הלקוחות של החברה (ככל שתצטרף למועדון הלקוחות).

                                                             ד.       כדי ליעל את הפעילות העסקית של החברה (לרבות ביצוע אנליזה וסטטיסטיקה של כלל הפעילות העסקית).

                                                             ה.       כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

  • ו. לשם תפעולו ופיתוחו של האתר או אמצעים טכנולוגיים נוספים של החברה.

                                                              ז.       ליצירת קשר עם המשתמש, ובכלל זאת למטרות אספקת השירותים והתכנים.

                                                             ח.       לדיוור ישיר אל המשתמש גם באמצעות משלוח הודעות טקסט הנושאות תכנים פרסומים של החברה ו/או של כל צד שלישי אחר.

                                                             ט.       ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

                                                              י.       בכדי להתאים את המודעות הפרסומות ומידע מסחרי ושיווקי שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי התעניינות של המשתמש להעדפותיו האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך כגון מבצעים, קופונים ומסרים.

                                                            יא.      על מנת ליצור קשר ו/או להעביר מידע ו/או לעדכן את המשתמש בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על יד החברה או ע"י אחרים עמם תתקשר החברה.

                                                            יב.      לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

3.3.                              המשתמש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו. אולם בשימוש באתר משמע שהמשתמש מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין ובהתאם לתנאי הפרטיות.

3.4.                              המשתמש מצהיר, כי ברישומו לאתר, מסכים באופן מפורש, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שהתקבל מהמשתמש לצורכי שיווק ומכירות של מוצרים ושירותים וכיוצא באלה לרבות פנייה ישירה אל המשתמש בכל צורה שהיא: דואר אלקטרוני, הודעות SMS, דואר, טלפון וכיוצא באלה והכל למטרת שיווק ומכירות; מתן שירותים; הצעות לשיפור וייעול וכו' של החברה. להרחבה בעניין שליחת דואר אלקטרוני, ראה פרק דיוור ישיר אלקטרוני.

    •  
  •  

 

4.           מסירת מידע לצד שלישי

4.1.                              החברה תהא רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי ונתונים סטטיסטיים עם צדדים שלישיים.

4.2.                              החברה רשאית על אף האמור לעשות שימוש במידע של המשתמש ולשתף אותו עם חברות בבעלות ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף עם החברה ו/או עם ספקים וקבלני משנה שלה המספקים לה שירותים בקשר עם ניהול ותפעול האתר.

4.3.                              בנוסף, החברה עשויה למסור מידע לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

  • א. לשם אימות המידע שסיפקת לחברה בעת שימושך באתר במטרה להגן על החברה מפני מעשי מרמה והונאה וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;.
  • ב. אם תבצע באתרי החברה, במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש של האתר ו/או במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן בניגוד לדין.
  • ג. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • ד. אם החברה מחייבת לעשות זאת ע"פ דין ו/או ע"פ הוראת רשות מוסמכת.
  • ה. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לאדם ו/או תאגיד – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • ו. בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, נחוץ כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק לגופו או רכושו של צד שלישי.

 

5.           דיוור ישיר אלקטרוני

5.1.                              המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל  מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"). למען הסר ספק, מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת.

5.2.                              בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: [email protected]. החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור.יודגש, כי על המשתמש לוודא את קבלת ההודעה על ידי החברה.

6.           מידע שנאסף תוך שימוש באתר

6.1.                              בנוסף לקבלת פרטים מזהים אודותיך באופן יזום על ידך, בעת השימוש באתר עשוי להיאסף מידע רב נוסף. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, פעולות שבוצעו בו, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב.

6.2.                              כמו כן, האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן, כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרותנו להתאים את דפי האינטרנט שלנו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים/המבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו ולעשות בהם שימוש כאמור.

6.3.                              כך למשל, אתר החברה עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) או אמצעי עקיבה טכנולוגיים אחרים, שהנם למעשה קבצים שהוצבו/הממוקמים על גבי מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר ואשר מאפשרים לזהות את הגולש. ה- cookies  יכולים לספק מידע אודות סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת ה- IP שממנה הלקוח התחבר/התקשר לאתר ולאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

6.4.                              בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (למשל: גוגל אנליטיקס פייסבוק ואינסטגרם ועוד) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר על מנת לאבחן את הפעילות באתר ולעקוב אחר התנהגות המבקרים באתר (הקלקות, כניסה ללינקים וכד') ותחומי העניין שלהם. מובהר כי מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו צדדים שלישיים עושים שימוש ב-cookies או באמצעי העקיבה שלהם.

6.5.                              לתשומת ליבך, עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת "Cookies" או אמצעי העקיבה על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל על מחשבך,  להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותו על פיו.

6.6.                              דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אין המשתמש יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. יחד עם זאת, ניטרול קבצי Cookies, עלול לגרום לכך שהאתר לא יהיה מותאם לך ו/או שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים.

 

7.           קישורים

באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים (להלן: "אתר אינטרנט חיצוני" ו/או "אתרי אינטרנט נוספים") מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך על המשתמש לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

כל אתר חיצוני זה, מתנהל, כל אחד, על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו, המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו. החברה אינה מסוגלת ולא תהיה אחראית לשמירה על הפרטים והמידע שישאיר המשתמש באתרים אלה.

 

8.           אבטחת מידע

8.1.                              החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אין בהם בכדי להבטיח הגנה מלאה ו/או ביטחון מוחלט על המידע שתמסור לחברה דרך האתר. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועל המשתמש לשקול בזהירות את המידע שהינו מעביר לאתר.

8.2.                              הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

8.3.                              בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטתם וננקטו מאמצים סבירים למנוע את האירועים.

 

 

9.           זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע  ושאת באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל מייל office@toot-coach.co.il או בדואר רגיל אל- גרניט 6, קומה 2 , פתח תקווה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

10.           שינויים במדיניות הפרטיות

10.1.                           החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש. על המשתמש לבחון מעת לעת את מדיניות הפרטית ולוודא, כי הינו מודע למדיניות העדכנית.

10.2.                           בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.