גם בפייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב, כבר ביקרתם?

תקנון תנאי שימוש

תקנון אתר

חלק א' – כללי

 

1.           הגדרות:
בתקנון זה למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה לצידם אלא אם כן יאמר מפורשות אחרת, כדלקמן:

"החברה"

חברת תות תקשורות ותוצאות בע"מ, ח.פ 513230482 הינה חברה רשומה בישראל הבעלים והמפעילה את אתר החברה ו/או את האפליקציה של החברה ו/או כל דף אינטרנטי אחר שמופעל על החברה.

"אתר החברה"              

אתר האינטרנט שכתובתו היא https://www.tut-coach.com/

מטרת האתר – ריכוז מידע ופירוט בגין קורסים, סדנאות, ימי עיון שהחברה מפעילה.

"שימוש באתר"

ההגדרה שימוש באתר ופעליו יכלול את הפעולות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

יובהר, כי כל שימוש באתר יש להיעשות בכפוף לתנאי תקנון זה לרבות תנאי השימוש, מדיניות פרטיות והתנאים נוספים ובכפוף להוראות כל דין.

"גולש" ו/או "משתמש ו/או "מזמין".   

 

כל אדם ו/או גוף ו/או גורם הגולש ו/או הצופה ו/או המשתמש בכל דרך באתר ו/או במידע ו/או לקוח של החברה ואשר הסכים והצהיר, כי קרא את התקנון לרבות תנאי השימוש והתנאים הנוספים והסכים לכל האמור בהם.

"תקנון החברה"

תנאי תקנון זה לרבות תנאי שימוש, הגדרת פרטיות וכל אשר מופיע בתקנון זה.

"תוכן" ו/או "תכנים"

המונח "תוכן" או "תכנים" כוללים כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, גראפי, קולי, אור-קולי (או כל שילוב שלהם) ולרבות עיצובם, עריכתם, הפצתם, הצגתם, ולרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל ו-icon.

 

2.           פרשנות:

2.1.                              כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו ככלי עזר לפירוש או פרשנות תקנון זה.

2.2.                              מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך; מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר.

2.3.                              האמור בתקנון זה הינו ממצה לחלוטין את היחסים בין הגולש ו/או משתמש המבקש לעשות שימוש ולגלוש באתר.

2.4.                              בעצם השימוש הגלישה באתר זה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של כל גולש ו/או משתמש כי הוא קרא את התקנון, וכי הוא מבטא הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון. ללא סייג או תנאי. בכל עת רשאית החברה לשנות את תנאי התקנון לרבות שימוש וכיוצא באלה ללא מתן הודעה מראש.

2.5.                              לכן, אם לקוח אינו מסכים לתנאי התקנון, כולו או חלקו, הוא אינו רשאי לעשות שימוש ולגלוש באתר.  

 

חלק ב'- תנאי שימוש

3.           מהות האתר

האתר מהווה אתר המציג ומרכז מידע של קורסים, סדנאות, פעילויות, ימי עיון שחברת תות תקשורת מציעה.

4.           תנאי שימוש באתר

4.1.                              כל שימוש באתר מעיד על הסכמה בלתי חוזרת של המשתמש ו/או הגולש לתנאי התקנון המפורטים להלן לרבות תנאי השימוש, מדיניות פרטיות ולפיכך המשתמש מתבקש לקרוא את ההוראות בקפידה. בחלק מדפי האתר עשויים להימצא תנאים נוספים ו/או הסכמים מקוונים נוספים (להלן:"תנאים נוספים"), המתייחסים במפורט לאותו דף או לקבוצת דפים. השימוש בדפים אלה כפוף הן לתקנון המפורט להלן והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

4.2.                              יובהר, כי הגשת הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש.

4.3.                              באפשרות הגולש ו/או המשתמש לראות את תנאי התקנון על ידי לחיצה על שורת תקנון (לינק). יובהר, כי המשתמש בכניסתו לאתר מצהיר כי הוא "קרא ומסכים לאמור לעיל לתנאי התקנון, לרבות תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ולתנאים הנוספים" ובכך המשתמש מצהיר כי קרא, מבין ויפעל בהתאם להוראות אלו ובכפוף להוראות הדין וכי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 

4.4.                              החברה תהיה רשאית לשמור ולעשות שימוש בפרטים ובמידע שמסר המשתמש במסגרת שימושו באתר ובמידע שייאסף לצרכיה על פי מגבלות הוראות כל דין ולצורך מתן השירותים שהאתר מספק, המשתמש מצהיר, כי ברישומו לאתר, מסכים באופן מפורש, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שהתקבל מהמשתמש לצורכי שיווק ומכירות של מוצרים ושירותים וכיוצא באלה לרבות פנייה ישירה אל המשתמש בכל צורה שהיא: דואר אלקטרוני, הודעות SMS, דואר, טלפון וכיוצא באלה והכל למטרת שיווק ומכירות; מתן שירותים; הצעות לשיפור וייעול וכו' של החברה. המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. החברה אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי- בעניין זה ראה פרק להלן. בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: [email protected]

החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך חמישה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור. יודגש, כי על המשתמש לוודא את קבלת ההודעה על ידי החברה ולערוך תרשומת בעניין זה.

4.5.                              יובהר, כי משתמש אשר עושה עקוב אחרי ממייל למייל, ידרש לתת לחברה את המייל המקורי, בו הוא נרשם, בכדי להסיר אותו מהמאגר.

4.6.                              החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו, לכל משתמש, ספק או גורם חיצוני נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת למי מהצדדים.

4.7.                              המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק למטרות פרטיות ואישיות בלבד, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים המצויים באתר ו/או בכל הקשור לתכנים באתר , בפרסומים, וכו' לכל מטרה, שאיננה לצורך שימוש פרטי אישי.

4.8.                              המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר ו/או לחוות השרתים ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה ו/או לפצח את מערכות האבטחה ו/או להצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאלה כאמור לעיל. המשתמש מתחייב שלא להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

4.9.                              המשתמש מתחייב שלא לטעון ו/או לשלוח ו/או לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר המתכנן להרוס, להפריע, להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה, והתוכנה המצויים ברשותה של החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

4.10.                           הפצת "דואר זבל" (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

4.11.                           שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

4.12.                           שימוש שנועד להתחקות ו/או להטריד ו/או לפגוע באדם  ו/או משתמש בכל דרך שהיא.

4.13.                           פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.  

4.14.                           הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה. 

4.15.                           שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

4.16.                           החברה שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמש את השימוש באתר. בעניין זה, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.

4.17.                           יובהר, כי הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

 

 

5.           מערכת היחסים המשפטית       

תנאי תקנון זה, יחד עם התנאים הנוספים יוצרים את היחסיים החוזים המשפטים המחייבים בין הגולש ו/או המשתמש לצורכי שימוש באתר.

 

6.           תקופת השימוש של גולש ו/או משתמש באתר

זכות השימוש באתר תעמוד בתוקפה החל מהמועד שבו הצטרף המשתמש לשירותי האתר הניתנים על ידי החברה ועד למתן הודעת ביטול על ידו או על ידי החברה כמפורט בתנאי תקנון זה ו/או בתנאים הנוספים. יובהר, כי החברה רשאית בכל רגע נתון לא לאשר ו/או לעצור שימוש באתר וזאת ללא כל סיבה ובהתאם לשיקול דעתה.

 

7.           התכנים באתר

7.1.                              החברה שמפעילה את האתר אינה נותנת חסות, אחראית או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים באתר וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של המפרסם.

7.2.                              המשתמש מצהיר, כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. החברה מציגה באתר מידע ו/או תקצירים, ביקורות ו/או תגובות על המוצר המפורסם.  המשתמש אחראי בלעדי על הערכת אמיתותו של כל מידע, דעה או המלצה, באם יוצגו באתר החברה.

7.3.                              המשתמש מסיר כל אחריות ממפעילי/בעלי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע למשתמש, כי בכל מקרה, מפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג'. כמו כן, המשתמש מסיר כל אחריות ממפעלי ו/או בעלי החברה, בדבר טענה להסתמכות המשתמש על המידע המפורסם באתר על המוצר ו/או שירות.

7.4.                              מפעילי/בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו"ב כל תוכן שהוא לרבות הודעה ו/או שיתוף ו/או תמונה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את מפעילי/בעלי האתר מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת הבלעדי של מפעילי/ בעלי האתר, תקלה וכל דבר אחר.

 

8.           העדר אחריות למידע

המידע המופיע באתר הינו להמחשה בלבד ואינו מהווה חוות דעת מקצועית ו/או ייעוץ ו/או אסמכתא לצורת ו/או אופן ו/או הצגת המוצרים, אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר.

9.           הגבלת אחריות לנזקים

כאמור, אין החברה לרבות מנהלה, עובדיה אחראים לכל נזק עקיף ו/או ישיר העלול להיגרם למשתמש ו/או לאדם כתוצאה משימוש באתר. החברה איננה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהרכישה באתר מכל סיבה שהיא לרבות אי יכולת לבצע את הרכישה ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של צד ג' ו/או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר ע"י המשתמש ו/או צד ג' ו/או כתוצאה ממילוי פרטים שגויים ע"י המשתמש באתר וכדומה.

10.           קישורים ופרסומות

באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אתרים אלו אינם נמצאים בבעלות החברה ולפיכך החברה אינה ערבה לתוכנם, אמינותם ולחוקיותם. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית בשום אופן לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על תמיכתה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה כי החברה שולטת בתוכן ו/או בפעולת האתר החיצוני, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

אין לבצע קישור לאתר זה, אלא בהסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 

 

11.           זכויות קניין רוחני

האתר הינו בבעלות החברה. המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או של צדדי ג' אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או תוכן הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של החברה ו/או של צדדי ג' אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין, אך מבלי להביא לאחריות החברה לדבר כאמור לעיל. יובהר, כי זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במידע ובחומר המוגן כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או שמה הטוב של החברה ו/או האתר ו/או בשמו הטוב של כל גורם ו/או אדם ו/או משתמש ו/או גוף אחר.

חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב, לייצור עבודות נגזרות או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה.

המשתמש מכיר בזכויות היוצרים באתר ובפרט במידע המוצג באתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או פרטי במידע או כל שימוש בניגוד לחוק ובפרט בדיני זכויות יוצרים.

 

12.           סימני מסחר

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או בבעלותו של צד ג'. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מהחברה ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו.

יובהר, כי הסימנים המסחריים הינם בבעלות החברה, בין אם מצוי לצידם הסימון © ובין אם לאו. השימוש בסימנים אלו מותרים אך ורק לחברה ואין המשתמש רשאי פעולה כלשהי העלולה לפגוע בזכויות קניין הרוחני של החברה. 

13.           אחריות שימוש באתר

13.1.                           החברה משתמשת באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום האלקטרוני במדינת ישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובכפוף להוראות הדין.

13.2.                           יחד עם זאת, השירות מוצע לציבור כמות שהוא ("as is") והחברה לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. החברה אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר לגולש ו/או למשתמש וכן אינה יכולה להבטיח את זמינות שירותי האתר.

13.3.                           לחברה השיקול הדעת הבלעדי בבחירת המוצרים אותם תציג באתר. החברה רשאית לשנות בכל רגע נתון את המוצרים המוצגים באתר ו/או להוסיף מוצרים ו/או להוציא מוצרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

13.4.                           לחברה השיקול הדעת הבלעדי באופן הצגת המוצרים, התמונות המופיעות בצד המוצרים, הינם להמחשה בלבד, ייתכנו שינוים והבדלים במראה של המוצר בין התמונה להמחשה למוצר שסופק למשתמש. יובהר, כי למשתמש לא תהיה כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

13.5.                           לגולש ו/או למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל עילה אחרת באשר לעניין זה- בדבר התאמת שירות האתר לצרכיו. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשרות זה ו/או במידע הכלול בו. "נזק" פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות, משימוש ביישומים או יישומי תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות, ממחיקה שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.

13.6.                           על המשתמש ו/או הגולש לבחון לפני שימוש באתר, האם תואם לצרכיו בשירותי השירות. המשתמש ו/או הגולש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות, וכן, לכל נזק ישיר ו/או עקיף העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.  

13.7.                           על אף שהחברה משקיעה מאמצים על מנת שתוכנו של האתר יהיה עדכני ומדויק, המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמו שהם" (as is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. ייתכן ויופיעו באתר טעויות סופר או מידע שאינו מדויק או שלם לחלוטין והחברה לא תחוב באחריות כלשהי לנזק שייגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב שיבושים אלה.

13.8.                           החברה לא תשא באחריות עקב נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה המפעילה את האתר שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב השימוש באתר.

13.9.                           לחברה הזכות לבטל את העסקה, הגם אם נסלק כרטיס האשראי של הרוכש במקרה של תקלה באתר (לרבות תקלה באתר אשר הנובעת מהצגת מחירים שגויים).

13.10.                         החברה לא תישא באחריות, בכל הקשור לאתר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של צד ג' שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהמעשה ו/או המחדל שאינו בשליטת החברה, לרבות כתוצאה מכוח עליון.

13.11.                         החברה לא תישא באחריות, בכל נזק שהוא, שייגרם במישרין ו/או בעקיפין למשתמש ו/או לצד ג' הקשור למוצרים אותם המשתמש רוכש דרך החברה ואשר צד ג' הינו היצרן והוא אשר סיפק את המוצרים האלו לחברה והכל בכפוף להוראות הדין.

 

14.           שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה לרבות עובדיה, מנהלה ומי מטעמה, ו/או כל חברה קשורה בגין כל נזק, הפסד, אובדן  רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד, אגרות והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה.

המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, או כל חברה קשורה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד, אגרות והוצאות משפט עקב כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילות המשתמש באתר ו/או פרסומות אשר הופיעו באמצעות האתר, וכן כתוצאה מקישורים שהמשתמש שתל באתר החברה.

15.           שינויים באתר והפסקת השירות

החברה רשאית לסגור את האתר ו/או ולשנות את מבנהו ו/או את השירותים הניתנים בו ו/או עיצובו ו/או היקפו ו/או זמינות השירות, ללא מתן הודעה מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה  ו/או דרישה בעניין זה.

16.           שינוי תנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש.

 

חלק ג' – מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מפרטת את הכללים וההוראות לעניין איסוף, עיבוד, שימוש ואחסון של המידע המתייחס אליך (להלן: "המידע") על ידי החברה.

יודגש כי המידע שיימסר על ידך אגב השימוש באתר לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים כאמור לעיל, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך כל חובה חוקית למסרם.

שימושך באתר, מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מותנית לכלל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ובכלל זאת לאיסוף, לעיבוד, לשימוש ולאחסון של המידע באופן המתואר במדיניות פרטיות זו. אנא קרא מסמך זה בעיון ובמידה ואינך מסכים באופן מלא לאיסוף ו/או לעיבוד ו/או לשימוש ו/או לאחסון של המידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, הימנע מלעשות שימוש באתר.

17.           הרשמה לאתר

17.1.                           במסגרת השימוש, הרישום או יצירת חשבון באתר אתה עשוי להתבקש למסור מידע אישי, כגון: שם, כתובת, פרטי התקשרות, כתובת מייל. זהו מידע שנמסר ביודעין לחברה והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי נותן את הסכמת המשתמש מצגו לשימוש, שמירה, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע והכל כפי שמפורט בחלק זה של מדיניות פרטיות. 

יצוין, כי כתובת הדוא"ל שמשמשת כשם המשתמש שלך תהיה אמצעי התקשורת העיקרי בינך לבין החברה בכל נושא שהוא. לשם כך, כתובת הדוא"ל צריכה להיות של הגולש ו/או המשתמש.

17.2.                           המשתמש מתחייב לעדכן את אתר החברה בכל שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון עדכני ו/או מספר פלאפון ו/או כל פרט מזהה אחר.

17.3.                           במסגרת יצירת חשבון באתר אתה עשוי להתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית (באשר לשם המשתמש והסיסמה – החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות, ומומלץ כי תשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם). מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי הגולש ו/או המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת סודיות הפרטים שלו. כמו כן, הגולש ו/או המשתמש הינו האחראי הבלעדי לביצוע הפעולות שמתבצעות בחשבון. בנסיבות אלו על הגולש ו/או משתמש לנקוט בכל האמצעים הנדרשים בכדי לשמר את פרטי החשבון בסודיות. לפיכך, ברגע ביצוע פעולה בלתי מורשת בחשבון הגולש ו/או המשתמש, עליו לדווח מידית לחברה בכתובת מייל – [email protected]

בעניין זה יובהר, כי אין באפשרות החברה לוודא את זהות האדם המשתמש בפרטיו של המשתמש. בנסיבות אלו, אין החברה לא תחוב באחריות כלשהי כלפי הגולש ו/או משתמש לשימוש שנעשה בשם המשתמש שלו ללא הרשאתו.

17.4.                           בנוסף למידע אשר נאסף כמתואר לעיל, אתה עשוי לבחור לשתף עמנו מידע נוסף לגביך במסגרת השימוש באתר, ובמידה ובחרת לעשות כן, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך הבלעדית.

17.5.                           המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם אחר ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב שלא ליתן תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר שלך לאדם ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב למלא פרטים ומידע נכונים ומדויקים אודות עצמו.

17.6.                           יודגש, כי המשתמש אחראי באופן אישי ובלבדי על נכונות המידע שהציג וסיפק לחברה.

17.7.                           אין ליצור חשבון עבור אדם ו/או גוף אחר.

17.8.                           לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

 

 

18.           שמירת המידע

18.1.                           אנו נשמור את המידע לטובת השימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו,  לפרק זמן כנדרש לטובת השימושים כאמור.

18.2.                           הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצד המשתמש למסירת הפרטים האישיים. בהזנת הפרטים המשתמש מצהיר כי ידוע והוא מסכים, שהתוכן הנמסר ישמר במאגרי החברה. המשתמש לא יוכל להעלות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

18.3.                           המשתמש זכאי לבקש מהחברה לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר מידע החברה והחברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

19.           השימוש במידע

19.1.                           יובהר, כי לחברה עומדת הזכות לנהוג במאגרי המידע של הגולשים ו/או משתמשים הרשומים שימוש  והכל בהתאם  להוראות מדיניות פרטיות זאת ו/או להוראות הדין.

19.2.                           החברה תהיה רשאית לשמור ולעשות שימוש בפרטים ובמידע שמסר המשתמש במסגרת שימושו באתר ובמידע שייאסף לצרכיה על פי מגבלות הוראות כל דין ולצורך מתן השירותים שהאתר מספק, לרבות:

                                                             א.       לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ולרכוש מוצרים.

                                                             ב.       לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים במוצעים באתר.

                                                              ג.       כדי לנהל ולתפעל את מועדון הלקוחות של החברה (ככל שתצטרף למועדון הלקוחות).

                                                             ד.       כדי ליעל את הפעילות העסקית של החברה (לרבות ביצוע אנליזה וסטטיסטיקה של כלל הפעילות העסקית).

                                                             ה.       כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

  • ו. לשם תפעולו ופיתוחו של האתר או אמצעים טכנולוגיים נוספים של החברה.

                                                              ז.       ליצירת קשר עם המשתמש, ובכלל זאת למטרות אספקת השירותים והתכנים.

                                                             ח.       לדיוור ישיר אל המשתמש גם באמצעות משלוח הודעות טקסט הנושאות תכנים פרסומים של החברה ו/או של כל צד שלישי אחר.

                                                             ט.       ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

                                                              י.       בכדי להתאים את המודעות הפרסומות ומידע מסחרי ושיווקי שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי התעניינות של המשתמש להעדפותיו האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך כגון מבצעים, קופונים ומסרים.

                                                            יא.      על מנת ליצור קשר ו/או להעביר מידע ו/או לעדכן את המשתמש בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על יד החברה או ע"י אחרים עמם תתקשר החברה.

                                                            יב.      לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

19.3.                           המשתמש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו. אולם בשימוש באתר משמע שהמשתמש מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין ובהתאם לתנאי הפרטיות.

19.4.                           המשתמש מצהיר, כי ברישומו לאתר, מסכים באופן מפורש, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שהתקבל מהמשתמש לצורכי שיווק ומכירות של מוצרים ושירותים וכיוצא באלה לרבות פנייה ישירה אל המשתמש בכל צורה שהיא: דואר אלקטרוני, הודעות SMS, דואר, טלפון וכיוצא באלה והכל למטרת שיווק ומכירות; מתן שירותים; הצעות לשיפור וייעול וכו' של החברה. להרחבה בעניין שליחת דואר אלקטרוני, ראה פרק דיוור ישיר אלקטרוני.

    •  
  •  

 

20.           מסירת מידע לצד שלישי

20.1.                           החברה תהא רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי ונתונים סטטיסטיים עם צדדים שלישיים.

20.2.                           החברה רשאית על אף האמור לעשות שימוש במידע של המשתמש ולשתף אותו עם חברות בבעלות ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף עם החברה ו/או עם ספקים וקבלני משנה שלה המספקים לה שירותים בקשר עם ניהול ותפעול האתר.

20.3.                           בנוסף, החברה עשויה למסור מידע לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

  • א. לשם אימות המידע שסיפקת לחברה בעת שימושך באתר במטרה להגן על החברה מפני מעשי מרמה והונאה וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;.
  • ב. אם תבצע באתרי החברה, במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש של האתר ו/או במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן בניגוד לדין.
  • ג. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • ד. אם החברה מחייבת לעשות זאת ע"פ דין ו/או ע"פ הוראת רשות מוסמכת.
  • ה. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לאדם ו/או תאגיד – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • ו. בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, נחוץ כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק לגופו או רכושו של צד שלישי.

 

21.           דיוור ישיר אלקטרוני

21.1.                           המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל  מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"). למען הסר ספק, מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת.

21.2.                           בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: [email protected]. החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור.יודגש, כי על המשתמש לוודא את קבלת ההודעה על ידי החברה.

22.           מידע שנאסף תוך שימוש באתר

22.1.                           בנוסף לקבלת פרטים מזהים אודותיך באופן יזום על ידך, בעת השימוש באתר עשוי להיאסף מידע רב נוסף. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, פעולות שבוצעו בו, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב.

22.2.                           כמו כן, האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן, כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרותנו להתאים את דפי האינטרנט שלנו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים/המבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו ולעשות בהם שימוש כאמור.

22.3.                           כך למשל, אתר החברה עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) או אמצעי עקיבה טכנולוגיים אחרים, שהנם למעשה קבצים שהוצבו/הממוקמים על גבי מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר ואשר מאפשרים לזהות את הגולש. ה- cookies  יכולים לספק מידע אודות סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת ה- IP שממנה הלקוח התחבר/התקשר לאתר ולאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

22.4.                           בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (למשל: גוגל אנליטיקס פייסבוק ואינסטגרם ועוד) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר על מנת לאבחן את הפעילות באתר ולעקוב אחר התנהגות המבקרים באתר (הקלקות, כניסה ללינקים וכד') ותחומי העניין שלהם. מובהר כי מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו צדדים שלישיים עושים שימוש ב-cookies או באמצעי העקיבה שלהם.

22.5.                           לתשומת ליבך, עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת "Cookies" או אמצעי העקיבה על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל על מחשבך,  להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותו על פיו.

22.6.                           דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אין המשתמש יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. יחד עם זאת, ניטרול קבצי Cookies, עלול לגרום לכך שהאתר לא יהיה מותאם לך ו/או שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים.

 

23.           קישורים

באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים (להלן: "אתר אינטרנט חיצוני" ו/או "אתרי אינטרנט נוספים") מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך על המשתמש לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

כל אתר חיצוני זה, מתנהל, כל אחד, על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו, המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו. החברה אינה מסוגלת ולא תהיה אחראית לשמירה על הפרטים והמידע שישאיר המשתמש באתרים אלה.

 

24.           אבטחת מידע

24.1.                           החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אין בהם בכדי להבטיח הגנה מלאה ו/או ביטחון מוחלט על המידע שתמסור לחברה דרך האתר. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועל המשתמש לשקול בזהירות את המידע שהינו מעביר לאתר.

24.2.                           הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

24.3.                           בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטתם וננקטו מאמצים סבירים למנוע את האירועים.

 

 

25.           זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע  ושאת באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל מייל office@toot-coach.co.il או בדואר רגיל אל- גרניט 6, קומה 2 , פתח תקווה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

26.           שינויים במדיניות הפרטיות

26.1.                           החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש. על המשתמש לבחון מעת לעת את מדיניות הפרטית ולוודא, כי הינו מודע למדיניות העדכנית.

26.2.                           בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

 

חלק ה- שונות

 

27.           יצירת קשר

א.    החברה מכבדת את זכותו של המזמין, בכפוף להוראות החוק. לפיכך, החברה עומדת לרשות המזמין בכל שאלה בטלפון 03-6091399  בשעת פעילות החברה.

ב.     במידה ויש למזמין שאלות הנוגעות לאמור בתקנון זה, לרבות בתנאי השימוש, מדיניות פרטיות ובתנאים הנוספים, על המזמין ליצור קשר עם מנהלי האתר.

ג.      לכל אחת מהפניות, כאמור, יש לפנות למנהלי האתר בכתובת הדוא"ל [email protected]

 

2.     מקום השיפוט והדין החל

א.    על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי התקנון לרבות תנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות ו/או התנאים הנוספים האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד, ללא קשר למדינת המשתמש. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי התקנון לרבות תנאי שימוש, מדיניות פרטיות והתנאים הנוספים האמורים לעיל (ודפי האתר האחרים) יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו בלבד.

ב.     מחובת המשתמש כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי המשתמש הוא שישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירותי האתר.